Privacyverklaring

Wie zijn wij? 

Uw gegevens worden verwerkt door Voogd & Voogd Verzekeringen B.V. Wij zijn een gevolmachtigd
agent en maken deel uit van de Voogd & Voogd Group B.V. Een gevolmachtigd agent is een
professionele financieel dienstverlener die namens verzekeraars werkzaamheden verricht. Daarbij
kunt u denken aan het offreren, accepteren en muteren van verzekeringsovereenkomsten, het voeren
van een polisadministratie en schadebehandeling. De verzekeringsovereenkomst komt tot stand
tussen de verzekeraar en u. Wij zijn daarbij geen contractspartij.

Verwerking van uw gegevens

Bij een aanvraag of wijziging van een verzekeringsovereenkomst en/of financiële dienst vragen wij om
persoonsgegevens zoals uw naam, adres, telefoonnummer, emailadres, geboortedatum,
bankrekeningnummer etc. Ook als u geen klant bij ons bent kunnen wij uw gegevens verwerken.
Bijvoorbeeld om een schade te behandelen waarbij u als benadeelde betrokken bent. Ook als u
contact met ons opneemt of de website bezoekt verwerken wij uw gegevens. Voogd & Voogd
Verzekeringen B.V. respecteert uw privacy en daarom worden uw gegevens met de grootst mogelijke
zorgvuldigheid verwerkt met inachtneming van geldende wet- en regelgeving op het gebied van
bescherming van persoonsgegevens. Wij zorgen ervoor dat alleen persoonsgegevens worden
verwerkt die accuraat, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn.

Voogd & Voogd Verzekeringen B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens. Voogd
& Voogd Verzekeringen B.V. heeft de verwerking van de gegevens uitbesteed aan Voogd & Voogd
Intermediary Services B.V. Dit is een ICT dienstverlener die behoort tot de Voogd & Voogd Group B.V. Uw
gegevens kunnen tevens door de verzekeraar verwerkt worden. De verzekeraar is dan ook
verantwoordelijk voor de verwerking. In dat geval is het privacy-beleid van de betreffende verzekeraar
ook van toepassing op de verwerking van uw gegevens.

Op de verwerking van persoonsgegevens is de ‘Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens
Verzekeraars’ van toepassing. De volledige tekst van de gedragscode kunt u lezen op de
website van het verbond van verzekeraars (www.verzekeraars.nl). U kunt de gedragscode ook
opvragen bij het Verbond van Verzekeraars.

Waarvoor verwerken wij uw gegevens?

In het kader van de verzekeringsovereenkomst en/of financiële dienst wordt door ons om persoons-
en andere gegevens gevraagd en worden deze gegevens ook bewaard. Deze gegevens gebruiken wij
voor de volgende doeleinden:

Het beoordelen en/of accepteren en/of afhandelen van een aanvraag en voor het uitvoeren
van de verzekeringsovereenkomst of financiële dienst;

 Het verrichten van analyses om het klantbestand te vergroten, onze producten en diensten te
verbeteren en om bij het productaanbod en de dienstverlening beter te kunnen inspelen op uw
persoonlijke situatie;

 Marketingactiviteiten om een goede relatie met u tot stand te brengen, in stand te houden of
uit te breiden;

 Het doen van wetenschappelijk, statistisch en/of marktonderzoek;

 Het waarborgen van de veiligheid en integriteit van de financiële sector daaronder begrepen
het voorkomen en bestrijden van fraude ten opzichte van Voogd & Voogd B.V. en andere
financiële instellingen, zowel behorende tot Voogd & Voogd Group B.V. als daarbuiten;

 Het voldoen aan wet- en regelgeving.

Waarom mogen wij uw gegevens verwerken?

Wij mogen uw gegevens verwerken op ten minste een van de volgende gronden:
 Als u ons hiervoor uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven (deze toestemming mag u ook
weer intrekken);
 Als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst;
 Als dit noodzakelijk is voor ons om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 Als dit noodzakelijk is om vitale belangen van u of van een andere persoon te beschermen;
 Als dit ons gerechtvaardigd belang dient, waarbij wij ook uw belang uiteraard in acht nemen.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Hoe lang wij de gegevens bewaren hangt af van het doel waarvoor de gegevens worden verwerkt. Dat
kan per situatie verschillen. Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel
waarvoor ze zijn verwerkt. Gegevens kunnen wij langer bewaren als we daartoe wettelijk verplicht zijn
alsmede met het oog op bewijsvoering bij klacht- en juridische procedures. Uw gegevens mogen wij
langer anoniem bewaren op archiefniveau voor historische, statistische of wetenschappelijke doelen
en/of voor de ontwikkeling van producten en diensten.

Raadpleging van en verwerking door externe bronnen

Om een verantwoord acceptatie-, schaderegelings- en fraudebeleid te voeren, kunnen wij bovendien
informatie over u inwinnen bij externe bronnen die wij betrouwbaar achten. Daarbij kunt u denken aan
partijen zoals de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) en dienstverleners op het gebied van
kredietregistratie. Voorts raadplegen wij uw persoonsgegevens bij de Stichting Centraal Informatie
Systeem (CIS). Deze stichting bewaart verzekeringsgegevens voor verzekeraars en gevolmachtigd
agenten. Wij kunnen onder bepaalde voorwaarden ook informatie over u laten opnemen in het
systeem. Meer informatie vindt u op www.stichtingcis.nl.

Tevens verstrekken wij royementsgegevens bij het beëindigen van een motorrijtuigverzekering aan
het systeem van Roy Data, op basis waarvan motorrijtuigverzekeraars onder andere uw premie
kunnen vaststellen. Roy Data wordt beheerd door de stichting EPS, Stichting Efficiënte Processen
Schadeverzekeraars.  U heeft het recht op inzage in de geregistreerde gegevens. Zie voor meer
informatie www.seps.nl

Bijzondere persoonsgegevens

Soms verwerken wij bijzondere persoonsgegevens zoals gegevens over uw gezondheid en/of
strafrechtelijke gegevens. Bijzondere persoonsgegevens worden door ons extra zorgvuldig verwerkt.
Als wij gegevens over uw gezondheid nodig hebben voor het beoordelen van een aanvraag dan
vragen wij hiervoor uw toestemming. Gegevens over uw gezondheid die wij gebruiken voor de
afhandeling van een schadeclaim worden alleen verwerkt door medewerkers die deze gegevens voor
de vervulling van hun taak nodig hebben.

Met het oog op een verantwoord acceptatiebeleid mogen wij vragen naar een strafrechtelijk verleden.
Ook deze gegevens worden alleen verwerkt door medewerkers die deze gegevens voor de vervulling
van hun taak nodig hebben. Wij leggen geen gegevens vast over iemands ras, godsdienst,
levensovertuiging, politieke voorkeur en seksuele geaardheid.

Telefoongesprekken

Om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren en ter bestrijding van fraude kunnen wij onze
telefoongesprekken opnemen. Gesprekken kunnen worden teruggeluisterd om onze medewerkers te trainen
en indien noodzakelijk om de met u gemaakte afspraken te verifiëren. De gesprekken worden niet
langer dan noodzakelijk bewaard.

Geautomatiseerde processen

Het accepteren en muteren van verzekeringsovereenkomsten hebben wij deels geautomatiseerd. Dit
gebeurt aan de hand van (acceptatie) criteria en door raadpleging van externe bronnen. Ook toetsen
wij aan fraude indicatoren en maken we op basis van uw gegevens en gegevens uit externe bronnen
een risico inschatting. Indien daartoe aanleiding is, vindt een handmatige beoordeling door een
medewerker plaats.

Verstrekking van uw gegevens aan derden

Voor het uitvoeren van de hierboven onder ‘waarvoor verwerken wij uw gegevens’ beschreven
doeleinden kunnen uw gegevens ook worden gedeeld met derden. Onder derden worden onder meer,
doch niet uitsluitend, verstaan: uw adviseur/bemiddelaar, financiële instellingen (zoals banken of
verzekeraars) expertisebureaus, schadeherstellers en incassobureaus. Uw persoonsgegevens
kunnen ook aan derden worden verstrekt als u hiervoor toestemming heeft gegeven of als wij daartoe
wettelijk verplicht zijn (zoals politie of justitie). Gegevens geven wij uitsluitend door aan landen buiten
de EER als dit volledig in overeenstemming is met wet- en regelgeving. Om uw privacy te waarborgen
leggen wij afspraken met derden in schriftelijke overeenkomsten vast.

Uw rechten

U kunt ons vragen om een overzicht van de gegevens die wij van u verwerken. Als de gegevens
volgens u onjuist of onvolledig worden verwerkt of u vindt het niet nodig dat de gegevens worden
verwerkt, dan kunt u een verzoek tot aanpassing, aanvulling of verwijdering indienen. U kunt ons ook
verzoeken de gegevens over te dragen naar een andere organisatie.

U kunt uw vraag schriftelijk of per mail voorleggen aan onze functionaris gegevensbescherming. Op
het verzoek reageren wij binnen vier weken.

Voogd & Voogd Verzekeringen B.V.
T.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
Postbus 14
3240 AA Middelharnis
E-mail: privacy@voogd.com


Stuurt u een kopie van een identiteitsbewijs mee, zodat wij er zeker van zijn dat het verzoek door u is
gedaan. Maak in de kopie uw pasfoto en BSN nummer zwart om uw privacy te beschermen.
Het kan voorkomen dat wij uw verzoek niet kunnen honoreren. Vanzelfsprekend proberen wij dan om
samen met u tot een oplossing te komen. Helaas lukt dat niet altijd. Als u het niet eens bent met ons
standpunt over het door u ingediende verzoek dan wel met de door ons voorgestelde oplossing dan
kunt u bij de Autoriteit Persoonsgegevens hierover een klacht indienen.Bezoek aan onze website

Als u onze website bezoekt registreren wij algemene bezoekgegevens. Daarbij kunt u denken aan de
meest bezochte pagina’s zodat wij weten wat u interessant vindt. Dit stelt ons in staat om onze
dienstverlening te verbeteren. De gegevens verwerken wij op een geaggregeerd niveau (niet herleidbaar
tot een individu). Op de website maken wij gebruik van cookies. Een cookie zorgt ervoor dat onze website
u herkent als u de volgende keer de website bezoekt. Hebt u bezwaar tegen het gebruik van cookies, dan
kunt u deze in uw browser uitschakelen.Social mediaplatforms

Als u ons benadert via social mediaplatforms zoals Facebook, LinkedIn of Twitter, verwerken wij uw
persoonsgegevens. Op onze verwerking van deze gegevens is deze privacyverklaring van toepassing.
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op de wijze waarop de social mediaplatforms zelf omgaan
met uw gegevens.De beveiliging van uw gegevens

Wij nemen de nodige technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te
beschermen. Wij doen er alles aan om uw gegevens nauwkeurig, compleet en vertrouwelijk te houden
en te beschermen tegen misbruik en onbevoegde toegang.

Wijzigingen

De tekst van deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast, mede vanwege nieuwe
ontwikkelingen in onze bedrijfsactiviteiten of wijzigingen in wet- en regelgeving. De meest recente
versie is dan van toepassing. Op de website treft u de meest actuele versie van onze privacyverklaring
aan.